HomeBaby NamesKids SongsPillalu Meeku Telusa ?Kids StoriesVemana PadyaluE-learningGamesFeedback
Home / Telugu learning / Sandhulu
Sandhulu

Samskruta sandulu –

 1. savarnadirga sandhi – a,I,u,aru laku savarnamulagu achhulu paramainapudu vani dhirghamulu ekadesamgunu.

Udaharana – raju + ajna = rajajna, muni + indra = munindra

 1. guna sandhi – akaramunaku I, u, aru lu paramayinapudu a, o, r lu ekadesamuga vachhenu.

Udaharana – deva + indra = devendra, raja + rushi = rajarshi

 1. vruddhi sandhi – akaramunaku a, I lu paramaina I karamunaku o, ou lu paramaina ou karamu ekadesamuga vachhunu.

Udaharana – eka + eka = ekaika, desa + ounnathyamu = desounnathyamu

 1. yanadesa sandhi – I, u, aru laku asavarnamulagu achhulu paramagunapudu varusaga ya, va, ra lu adesamuga vachhenu.

Udahrana – ati + antamu = atyantamu, manu + antaramu = manvantaramu

 1. anunasika sandhi – ka, cha, ta, ta, pa luku sa, ma lu paramainapudu varusaga jna, inya, na, ma lu vikalpamuga adesamagunu.

Udaharana – vak + mayamu = vajmayamu

Telugu sandhulu –

 1. akara sandhi – attunaku sandhi bahulamu.

Udaharana – mena + atta = menatta, rama + ayya = ramayya

 1. ikara sandhi – emyadula ittunaku sandhi vikalpamu

udaharana – emi + antivi = emantivi

 1. ukara sandhi – uttunaku achhu paramainapudu sandhi nithyamu

udaharana – ramudu + atadu = ramudatadu

 1. yadagama sandhi – sandhileni chota svarambukante parambayina svarambunaku yadagamambagu. Rendu achhulaku sandhi jaraganapudu vani Madhya ‘iy’ anunadi agamamuga vachhunu.

Udaharana – amma + edi = ammayedi

 1. amredita sandhi – achhunaku amreditamu paramagunapudu sandhi taruchuganagunu.

Udaharana – kada + kada = kattakada, emi + emi = ememi

 1. trika sandhi – aa, Ii, ea, ya nu sarvanamamulaku trikamaniperu.

Udaharana – I + ttanuvu = ittanuvu

 1. gasadadavadesa sandhi – pradamu midi parushamulaku ga,sa, da, da, va lu bahulamulagunu.

Udaharana – rajyamu + cheyu = rajyamuseyu, vadu + vachhe = vadochhe

 1. pumpvadesa sandhi – karmadharaya samasamuna savarnamunaku pumpu lagunu.

Udaharana – sarasamu + mata = sarasapu mata

 1. rugagama sandhi – pedadula kalu paramayinapudu rugagamu vachhunu.

Udaharana – peda + alu = pedaralu

 1. padvadi sandhi – padvadulu paramagunapudu muvarnamunaku lopa purnabinduvulu vikalpamulagunu.

Udaharana – bhayamu + padu = bhayapadu

 1. tugagama sandhi – karmadharaya samasamunandu ukaranta padamunaku achhu paramainapudu tugagamambagu.

Udaharana – chiguru + aku = chigurutaku, pandu + aku = pandutaku

 1. sugagama sandhi – shashti tatpurusha samasamunandu ukara rukaranta sabdamulaku achhu paramagunapudu sugagamamu vachhunu.

Udaharana – cheyi + atadu = cheyunatadu

  13. prathadi sandhi – samasamulandu pratadula toil achhumidi varnamulakella lopambu bahulamuganagunu.

Udaharana – prata + illu = prata illu

 1. amredita sandhi – achhunaku amreditamu paramayinapudu sandhi taruchuganagunu.

Udaharana – emi + emi = ememi

 1. dhruta sandhi – dhruta prakruthikamula mida parushamulaku saralamagunu.

Udaharana – puchenu + kaluvalu = puchenu galuvalu

 1. mu varnalopa sandhi - lu, la, na lu paramagunapudu mu varanamunaku lopambu tatpurvasvaramunaku dhirghamu vibhashamagu.

Udaharana – polamu + lu = polalu

 1. shathva sandhi – sa, ta, dha, da, tha, sa laku  sha, cha, cha, ja, ga, jna lu paramainapudu varusaga sa, cha, cha, ja, ga, inya lu adesamagunu.

Udaharana – manas + santhi = manassanthi, jagath + janulu = jagajjanulu

 1. visarga sandhi – visargamunaku sha, sa, sa lu paramainapudu varusga sa, sha, sa lu adesamagunu

udaharana – chatuh + satabdamulu = chtussathabdamulu

 1. dvigu samasa sandhi – samanadhikaranambagu uttaru padambu parambagunapudu mudu sabdamulalo I varnamunaku lopambagunu. Midi hallunaku dvithvambagunu.

Udaharana – mudu + lokamulu = mullokamulu

 1. bahuvrihi samasa sandhi – bahuvrihini sthri vachyambunagucho upamanambu midi menunaku jodi agunu

udaharana – alaru + menu = alaru jodi

 1. allopa sandhi – adi, avi sabdamula akaramunaku samasamuna lopamu bahulamuganagu.

Udaharana – na + adi = nadi

 1. digagama sandhi – ni, na, tana sabdamulaku uttara padamu paramagunapudu dugagamamu vikalpamuga vachhunu.

Udaharana – ni + chupu = nidu chupu

 1. du varnalopa sandhi – samanadhikaranambagu uttarapadambu parambagunapudu mudu sabdamulaloni du varnamunaku lopambagunu. Midi hallunaku dvithvambunu vibhashanagu.

Udaharana – mudu + lokalu = mudu lokalu
     
© 2014 chotakids.com