HomeBaby NamesKids SongsPillalu Meeku Telusa ?Kids StoriesVemana PadyaluE-learningGamesFeedback
Home / Telugu learning / Prakruthi-Vikruthi
Prakruthi - Vikrurhi
Prakruthi
Vikruthi
Prakruthi
Vikruthi
Vidya (education) Vidde Sakthi (Power) Satti
Swantha (own) sontha. Nagaram (City) Nagaru
Raakshasi (evil) Rakkasi. Pusthakamu (Book) Pottamu
Agni (fire) Aggi. Fhalamu (fruit) Pandu
Vibhoothi (ash) veepoodhi. Ratnam (gem) Ratanam
Bhojanam (food) Bonam. Devalayam (Temple) Devalam
Bhiksham ( alms) Biccham. Gunamu Gonamu
Atavi(forest) adavi. Pranamu Panamu
Basha (language) Basa Prasna (question) Panna
Raju (King) Redu    
Varnamu (colour) Vanne    
Sastramu Chattamu    
Aksharamu (Word) Akkaramu    
Kumarudu (Son) Komarudu    
Krushnudu (Krishna) Kannadu    
Padhyamu Paddemu    
Depamu Divve    
Bhadramu Padilamu    
Garvam Garuvam    

     
© 2014 chotakids.com