HomeBaby NamesKids SongsPillalu Meeku Telusa ?Kids StoriesVemana PadyaluE-learningGamesFeedback
Home / Telugu learning / Mahaprana Aksharalu
Mahaprana Aksharalu

Hallulo ottu unna aksharalanu mahaprana aksharalu antaru.
Udhaharana

Sankhamu     - kha Kadhanam     - dha
Fhalakamu    - fha sadhana        - dha
Bhajana        - bha Pinchamu      - cha
Pathasala      - tha Bhavanam     - bha
Dhanamu      - dha Mukham        - kha
Bhatudu        - bha  
Chatrapathi  - cha  
Ghanatha     - gha  
Radhamu     -  dha  
Ghatamu     -  gha  
Bhedhamu   -  bhe  
     
© 2014 chotakids.com